Uloga OCD u procesu kreiranju i donošenja strateških dokumenata Damar Institute November 3, 2023

Uloga OCD u procesu kreiranju i donošenja strateških dokumenata

Ova analiza istražuje ulogu organizacija civilnog društva (OCD) u procesu kreiranja i donošenja strateških dokumenata u Crnoj Gori. Njihova ključna uloga leži u zastupanju interesa građana, stvaranju političkog pritiska, pružanju ekspertize, monitoringu i evaluaciji, kao i povezivanju sa međunarodnim partnerima. Transparentnost i participacija su ključni u procesu, a nedostatak njihovog učešća može dovesti do nedovoljno kvalitetnih dokumenata. Stoga je neophodno ojačati kapacitete OCD-a i unaprijediti međusektorsku komunikaciju kako bi se osiguralo da strateški dokumenti odražavaju stvarne potrebe građana.

 

Link za preuzimanje analize: Uloga OCD u procesu kreiranju i donošenja strateških dokumenata