Turizam i klimatske promjene – Crna Gora Damar Institute November 1, 2023

Turizam i klimatske promjene – Crna Gora

S obzirom na opasnosti od klimatskih promjena i njihov uticaj na sektor turizma u Crnoj Gori, dr Jelena Zvizdojević istražuje kako se turistička industrija može prilagoditi novonastalim izazovima. U fokusu istraživanja su posljedice klimatskih promjena poput ekstremnih vremenskih uslova, toplotnih talasa, porasta nivoa mora i emisija gasova sa efektom staklene bašte. Analiza sugeriše da klimatske promjene značajno utiču na turističku privredu Crne Gore, sa potencijalnim negativnim posljedicama na dolazak turista i noćenja. Naglašava se važnost razvoja održivih strategija kao ključni korak ka zaštiti turističkih resursa i smanjenju rizika od klimatskih promjena. Dr Zvizdojević predlaže da se fokus stavi na diverzifikaciju turističkog proizvoda, razvoj infrastrukture i kapaciteta za smanjenje klimatskog rizika, kao i promovisanje “zelenog turizma” i obnovljivih izvora energije kao održivog pristupa. Ova analiza ukazuje na neophodnost prilagođavanja turističke industrije novim klimatskim uslovima kako bi se osigurala održivost sektora turizma u Crnoj Gori.

Link za preuzimanje analize: Turizam i klimatske promjene – Crna Gora