Ispitivanje javnog mnjenja (1000 punoljetnih građana CG) admin November 18, 2021

Ispitivanje javnog mnjenja (1000 punoljetnih građana CG)

Istraživanje javnog mnjenja o razlličitim društvenim temama, koje se sprovodi na višeetapnom stratifikovanom slučajnom uzorku na teritoriji Crne Gore. Sprovodi se na kompleksnom, samostalnom upitnik. Meotodologija, upitnika i forma istraživanja se sprovode u skladu sa zahtjevima naručioca i tipu istraživanja, a u cilju dobijanja najrelevantnijih rezultata.

Aktivnosti istraživanja uključuju kreiranje metodologije, pripremu upitnika, obuku, superviziju i kontrolu anketara, prikupljanje podataka po definisanim pitanjima i obrada prikupljenih podataka. Ishod istraživanja uključuju:

  • Izvještaj sa nalazima istraživanja
  • PPT sa nalazima istraživanja

Agencija „Damar plus“ stoji na raspolaganju za dodatna objašnjenja i pomoć prilikom dalje analize i prezentovanja podataka.

Modifikacije uzorka po teritoriji, polu, godinama, pojedinac/domaćinstvo ili bilo kom drugom parametru su moguće.