Hakile Resulbegoviq

Hakile Resulbegoviq admin February 3, 2022

Hakile Resulbegoviq je diplomirala na Fakultetu primijejeih nauka smjer Psihologija – Univerzitet Donja Gorica. Magistrirala na smjeru Evropske zvanične statistike, koji je kordiniran od strane EUROSTAT-a na temu “„Prostorna statistika i primjena globalnog pozicionog sistema na terenskim anketnim istraživanjima“.

Tokom 2018. godine bila je angažovana kao terenski supervizor za jedno od najvećih istraživanja koje ispituje položaj djece i žene u Crnoj Gori realizovano od strane Uprave za statistiku Crne Gore i UNICEF-a. . Od 2020. godine radi na Fakultetu primijenjene nauke, na studijskom programu Primijenjena psihologija kao saradnica u nastavi i administrativnim poslovima. Njene oblasti interesovanja su: psihologija, statistika i principi psiholoških testiranja.

  • Pored univerzitetskog angažovanja, bila je i angažvana kao:
  • Saradnica u Agenciji za istraživanja javnog mnjenja „Damar“;
  • Tri godine za redom kao kontrolor na SILC istraživanju o prihodima i uslovima života koje je bilo sporvedeno od strane Uprave za statistiku Crne Gore (Monstat-a);
  • Glavna kordinatorka u sprovođenju projekta finansiranog od strane „Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava“;
  • Koodinatorka na projektu finansiranom od strane Ministarstva kapitalnih investicija;
  • Bila je angažovana kao istraživač i statističar na brojnim istraživanjima koja su bila sprovedena od strane nevladinih organizacija u Crnoj Gori;
  • Isto tako je angažovana kao istraživač na Evropskim projektima koji se sprovode na Univerzitetu Donja Gorica kao što su: Dignest, EuroCC i sl.

Pored svog angažovanja u Crnoj Gori, Hakile je imala priliku da radi i kao statističar i  ekspert za obuku o istraživačkim metodama i analizi podataka za internacionalnu organizaciju “World Vision“.

Tokom studiranja pohađala je razne kurseve koje su usko povezani za njenom oblašću djelovanja od kojih se izvajaju: kurs inferentialne statistike i analize podataka uz pomoć statističkog programa SPSS, kao i kurs analize podataka uz pomoć programskog jezika R. Trenutno pohađa i takmičarka je na Eurostat-ovoj laboratoriji za kodiranje zajedno sa kolegama iz italijanskog Zavoda za statistiku.

Dobitnica prve nagrade povodom Dana istraživanja u organizaciji na temu: Satelitski podaci noćnog osvjetljenja kao mjera ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori po opštinama.