dr Jelena Zvizdojević

dr Jelena Zvizdojević admin June 28, 2023

Jelena Zvizdojević  rođena je u Podgorici 1. septembra 1979. godine.

Ekonomski fakultet na Univerzitetu Crne Gore upisala je 1998. godine, gdje je diplomirala 2002. godine, na smjeru „Preduzetništvo i biznis“ sa prosječnom ocjenom od 9,18. Tokom studiranja je, kao jedan od najboljih studenata u generaciji, nagrađivana više puta od strane Ekonomskog fakulteta za najbolje studente, kao i Univerziteta Crne Gore. Kao stipendista Vlade, upisala je postdiplomske studije preduzetničke ekonomije 2002. godine, smjer „Međunarodne finansijske institucije i EU“ kao student šeste generacije, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Magistrirala je 2005. godine na temu „Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije”, sa posebnim fokusom na Crnu Goru. Školske 2011/2012. godine upisala je doktorske studije „Međunarodna ekonomija“, na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, na kojem i doktorira 2018. godine na temu „Statistička analiza poljoprivrede“.

Kao student, počela je da radi u Montenegro biznis alijansi, a od septembra 2002. do juna 2011. radila je u Centru za primijenjena istraživanja i analize i Institutu za strateške studije i projekcije, prvo na poziciji istraživača, kasnije analitičara. Od juna 2011. do juna 2018. godine radila je u Upravi za statistiku Crne Gore, kao pomoćnik direktora za Sektor statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika i statistike životne sredine i šumarstva. Od januara 2019. godine radi kao konsultant i ekspert za oblast ekonomije i statistike, kako sa domaćim, tako i sa međunarodnim institucijama.

Od početka svog radnog angažmana koordinirala je i rukovodila sa više domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata, a takođe bila je angažovana i na izradi strateških dokumenata Uprave za statistiku i Vlade Crne Gore. Tokom rada na realizaciji projekata, sarađivala je i sa međunarodnim institucijama: Eurostat, UNDP, UNICEF, Svjetska Banka, FAO, IRD, USAID.

Posjeduje diplomu ovlašćenog brokera, kao i ISO procjenjivača.

Zvizdojević je autor i koautor 30 stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i publikacijama, kao i publikacije „Smjernice za pripremu strateških dokumenata“ odrađene za potrebe Vlade Crne Gore sa ciljem  omogućuvanja preciznijeg planiranja izrade strateških dokumenata, od početka njihovog planiranja do konačnog usvajanja na Vladi. Učestvovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija i okruglih stolova i imala je više studijskih boravaka u zemlji i inostranstvu (Makedonija, Srbija, Italija, Luksemburg, Švajcarska, Vašington, Mađarska, Austrija, Poljska).

Član je Društva ekonomista Crne Gore.

Od 2011. do 2018. godine je bila  član Međunarodnih radnih grupa za statistiku poljoprivrede, ribarstva, životne sredine i poslovne statistike, EUROSTAT-a.

Rukovodila je pet godina podgrupu „Statistika poljoprivrede, životne sredine, registri i klasifikacija” u Poglavlju 18 Poglavlja – Statistika. Pet godina je bila član je pregovaračkog poglavlja 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Govori engleski jezik, i koristi se Microsoft Office-om (Word, Excel, Power Point …) i SPSS, E-view softver – statističkim programima za obradu podataka i analize.