Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije- 2017 godina

Cilj istraživanja je bio utvrditi percepciju, informisanost, stavove i iskustva građana o korupciji u Crnoj Gori.

Fajlovi: